SLOVENSKÝ FREE UPLOAD SERVER

ulozisko dát

PÍŠETE DIPLOMOVKU? BAKALÁRKU? SEMESTRÁLKU? Nezabudnite ju bezplatne zálohovať na Úložisku! | Nonstop emailová podpora

VIP zóna

Štatistiky

Nahraných 742936 súborov.
Počet stiahnutí: 197211540

Novinky

ulozisko.sk

Pridajte sa k nám do skupiny, alebo jednoducho pridajte svoje súbory na Facebook.

Podmienky používania služby

Potvrdením voľby "Súhlasím s podmienkami služby" na hlavnej stránke, stlačením tlačidla "STIAHNI SÚBOR", stiahnutím programu Ulozisko.sk uploader, sťahovaním ľubovoľného súboru zo serverov, samotným používaním webovej služby alebo programu Ulozisko.sk uploader súhlasí používateľ s dodržiavaním podmienok používania služby.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Servery prevádzkované na doménach ulozisko.sk, ulozisko.cz, ulozisko.com, savebits.com a ich subdoménach (ďalej len "Server") sú verejné internetové servery poskytujúce fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len "Používateľ") rôzne služby.

2. Základné Služby na Serveri sú poskytované Používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma. Rozšírené služby môžu byť spoplatnené podľa cenníka.

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
1. Používateľov Servera je neregistrovaných neplatiacich používateľov (Free users), pre ktorých sú dostupné všetky základné služby zadarmo a registrovaných platiacich VIP používateľov (VIP users), ktorí platia poplatok za nadštandardné služby Poskytovateľovi.

2. Rozdiely medzi službami poskytovanými neregistrovaným neplatiacim používateľom (Free users) a registrovaným platiacim VIP používateľom (VIP users) môžete nájsť v našej tabuľke.

3. Registráciou sa používateľ zaväzuje k využívaniu služieb Servera a je povinný uhradiť poplatok.

4. Používateľ nesmie povoliť prístup k svojmu VIP účtu iným osobám. Jeden VIP účet smie využívať len jedna osoba, ktorá si tento účet objednala a uhradila poplatok. Ak Prevádzkovateľ zistí používanie VIP účtu viacerými osobami, takýto VIP účet bude zrušený bez nároku na vrátenie poplatku, alebo jeho časti.

5. Maximálny objem dát uložených neregistrovaným neplatiacim používateľom (Free users) v jednom súbore nesmie presiahnuť 400MB = 419430400 bajtov. Maximálny objem dát uložených registrovaným platiacim VIP používateľom (VIP users) v jednom súbore nesmie presiahnuť 1GB = 1024MB = 1074790400 bajtov. Väčšie súbory môže používateľ rozdeliť pomocou programov WinZIP, WinRAR, 7ZIP, ... a nahrať postupne.

6. Dáta neregistrovaných neplatiacich používateľov (Free users) sú uložené na Serveri 90 dní. Dáta registrovaných platiacich VIP používateľov (VIP users) sú na Serveri uchovávané počas doby platnosti VIP účtu.

7. Dáta, ktoré používateľ označí ako verejne, môžu byť zobrazené vo výpise súborov a môžu byť zobrazené vo vyhľadávaní.

8. Na Server je zakázané ukladať akýkoľvek sexuálne explicitný materiál a nelegálny obsah, vrátane nelegálneho softvéru, hudobných záznamov a videozáznamov, ku ktorým nevlastníte autorské práva.

9. Na Server je zakázané ukladať zoznamy kreditných kariet a iné dáta získané z trestnej činnosti.

10. Ak používateľ nájde na Serveri súbory, ktoré nespĺňajú tieto podmienky používania služby, je povinný ich nahlásiť administrátorom a súbory nesťahovať. V prípade uzamknutých archívov si Prevádzkovateľ môže vyžadovať aj dôkaz (heslo, screenshot, atď.).

11. Používateľ súhlasí s tým, že dáta odosielané na Server a dáta posielané zo Servera sú posielané nezabezpečeným internetovým protokolom HTTP. Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou, alebo vyzradením informácií v priebehu prenosu dát na Server (zo Servera) ani počas doby uskladnenia na Serveri.

12. Pokusy použvateľa získať neautorizovaný prístup k Serveru, alebo pokusy zabrániť iným používateľom v používaní Servera, alebo v prístupe na Server môžu byť klasifikované ako trestný čin.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah súborov uložených na Serveri, ani za porušovanie práv duševného vlastníctva a iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje aktivity a sám dobrovoľne súhlasí, že nebude používať Server na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodným právom a týmito podmienkami používania služby.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia, bez udania dôvodu a bez nároku na akúkoľvek náhradu zmazať akýkoľvek súbor.

3. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Pravidlá (podmienky používania služby), kedykoľvek meniť systém fungovania služby, kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb z technických príčin bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej sumy a kedykoľvek obmedziť, alebo úplne ukončiť prevádzkovanie služby, a to i bez uvedenia dôvodu a bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej sumy.

4. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu garanciu nepretržitej funkčnosti, dostupnosti, alebo inej činnosti a zabezpečenia prevádzky Servera voči prípadným výpadkom, alebo poruchám. Poskytovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za finančné a nefinančné ujmy používateľov spôsobené dočasným, alebo trvalým výpadkom (t.j. zastavením), dostupnosti Servera, čiastočnou, alebo úplnou stratou dát nachádzajúcich sa na Serveri.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené používateľovi v súvislosti s používaním Servera.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať používanie Servera ľubovoľnému používateľovi, alebo skupine používateľov a to aj bez udania dôvodu.

7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za súbory zverejňované používateľmi Servera.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia užívateľov pozmeniť tieto podmienky použitia. Používateľ používaním Servera explicitne vyslovuje súhlas s týmto ustanovením.

SÚHLAS S ODOVZDANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo medzinárodného práva používateľ explicitne povoľuje Prevádzkovateľovi odovzdať dáta uložené na Stránke vrátane dát súkromného charakteru o používateľovi kompetentným orgánom. Používateľ takisto povoľuje v tomto prípade svojmu poskytovateľovi internetového pripojenia poskytnúť všetky jemu dostupné osobné údaje za účelom identifikácie používateľa.

OCHRANA SÚKROMIA
Prevádzkovateľ služby sa v súlade s ustanoveniami Zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde pri prevádzkovaní Servera do styku, pričom tretej osobe ich môže sprístupniť len v rozsahu, v akom to povoľuje a ukladá zákon, a to výlučne len za účelom riadneho prevádzkovania Servera. Akýkoľvek neregistrovaný neplatiaci používateľ (Free user) a registrovaný platiaci VIP používateľ (VIP user) týmto spôsobom udeľuje prevádzkovateľovi služby súhlas s uchovávaním svojich osobných údajov, a to po dobu, pokiaľ budú predmetní užívatelia využívať Server.